Hôm nay TTVTC hoàn thành bảng động từ bât quy tắt.