Học Số Điếm Trong Tiếng Anh / Numbers

Numbers

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000, 1 000 000 000, 1 000 000 000 000
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th, 200th
    
1one1stfirst
2two2ndsecond
3three3rdthird
4four4thfourth
5five5thfifth
6six6thsixth
7seven7thseventh
8eight8theighth
9nine9thninth
10ten10thtenth
11eleven11theleventh
12twelve12thtwelfth
13thirteen13ththirteenth
14fourteen14thfourteenth
15fifteen15thfifteenth
16sixteen16thsixteenth
17seventeen17thseventeenth
18eighteen18theighteenth
19nineteen19thnineteenth
20twenty20thtwentieth
21twenty-one21sttwenty-first
22twenty-two22ndtwenty-second
23twenty-three23rdtwenty-third
30thirty30ththirtieth
40forty40thfortieth
50fifty50thfiftieth
60sixty60thsixtieth
70seventy70thseventieth
80eighty80theightieth
90ninety90thninetieth
100one hundred100thone hundredth
200two hundred200thtwo hundredth
1,000one thousand
10,000ten thousand
100,000one hundred thousand
1,000,000one million
1,000,000,000one billion
1,000,000,000,000one trillion

Trên đây là một số số tặng mọi người. TTVTC sẽ thêm nữa trong tương lai, mọi người đừng quên trở lại để biết thêm.

Hôm nay TTVTC mới hoàn tất đến số 23 rồi nhảy lên số hàng chục (30 – 90) xong rồi tiếp tục số 100, 200, 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000, 1 000 000 000, 1 000 000 000 000…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

+ sixty two = seventy

error: Content is protected !!