Số Bị Nhiễm Bệnh Lạ Tàu/COVID-19 (Coronavirus) Ở Mỹ và 50 Tiểu Bang

Mời các bạn vào xem coi bao nhiêu người đã bị nhiễm bệnh và chết ở Mỹ, có số liệu từng tiểu bang luôn.

Số bên trái hết là số bị nhiễm đã được xác nhận, ở giữa là tên của tiểu bang và số bên cạnh là số đã chết. Thí vụ: 18,997 New Jersey (262) tức là 18997 người xét nghiệm bị nhiễm bệnh ở tiểu bang New Jersey và 262 người đã chết.

Thống kê này vừa mới lấy hồi 1 giờ 45 phút chiều hôm nay, Thứ Tư, 1 tây tháng 4 năm 2020.

Nói tóm lại, 5 tiểu bang bị nhiễm nặng đã xét nghiệm là New York, New Jersey, California, Michigan, Florida và 5 tiểu bang có số người chết nhiều nhất nước Mỹ là New York, New Jersey, Michigan, Louisiana, Washington,

Leave a Comment

Your email address will not be published.

+ thirty five = forty three

error: Content is protected !!