Học Tiếng Anh – Learning English

Từ Miêu Tả / Description Words || Học Từ Vựng Tiếng Anh

Từ Vựng Tiếng Anh: Từ Miêu Tả (Learning English Vocabulary: Descriptive Words) well v.s. sick big v.s. small cold v.s. hot bright v.s. dark new v.s. old tall v.s. short thick v.s. thin near v.s. far right v.s. left long v.s. short loud v.s. soft fat v.s. thin dirty v.s. clean dead v.s. alive fast …

Từ Miêu Tả / Description Words || Học Từ Vựng Tiếng Anh Read More »

Dụng Cụ Nhà Bếp / Kitchen Tools || Học Từ Vựng Tiếng Anh

Học Từ Vựng Tiếng Anh: Dụng Cụ Nhà Bếp (Learning English Vocabulary: Kitchen Tools) Các từ dụng cụ nhà bếp: knife, bowl, spoon, glass, fork, straw, pan, sauce pan, mug, plate, pot, cup, strainer, ladle, saucer, cooker, kettle, toaster, microwave, oven, refrigerator, teapot, colander, sink, jar, tray, bottle, matches, tin opener, rolling pin, jug, shelf, …

Dụng Cụ Nhà Bếp / Kitchen Tools || Học Từ Vựng Tiếng Anh Read More »

Ăn Uống / Eat & Drink || Học Từ Vựng Tiếng Anh

Các từ mới cho mục Ăn Uống này. Một ngày nào đó TTVTC sẽ cho thêm vào những từ mới khác. soup, spaghetti, pizza, sardine, pancake, chocolate, bun, bread, hot dog, egg, salad, milk, fruit juice, tea, coffee, toast, jam, pie, butter, ice cream, honey, cheese, margarine, meat, chicken, sausage, cake, doughnut, sandwich, peanut butter, …

Ăn Uống / Eat & Drink || Học Từ Vựng Tiếng Anh Read More »

Cơ Thể / Body || Học Từ Vựng Tiếng Anh

Học Từ Vựng Tiếng Anh: Cơ Thể (Learning English Vocabulary: Body) Hôm nay (October 7, 2017), TTVTC tạo ra bài này và đăng 38 từ liên quan đến cơ thể con người trước với 3 phần: English, Tiếng Việt, Plurals. Trong tương lai, TTVTC sẽ thêm nhiều từ liên quan đến cơ thể con người …

Cơ Thể / Body || Học Từ Vựng Tiếng Anh Read More »

Trái Cây / Fruits || Học Từ Vựng Tiếng Anh

Học Từ Vựng Tiếng Anh: Trái Cây (Learning English Vocabulary: Fruits) Hôm nay (October 6, 2017), TTVTC tạo ra bài này và đăng 20 loại trái cây trước với 3 phần: English, Tiếng Việt, Plurals. Trong tương lai, TTVTC sẽ thêm nhiều loại trái cây khác vào, mọi người nhớ trở lại xem thêm.

Động Vật / Animals || Học Từ Vựng Tiếng Anh

Học Từ Vựng Tiếng Anh: Động Vật (Learning English Vocabulary: Animals) alligator, ant, bear, bee, bird bison, bobcat, buffalo, bull, cat chicken, cobra, cow, deer, dog donkey, dragon, duck eagle, eel, elephant elk, fish, fox, goose, grasshopper horse, jaguar, kangaroo, lion, monkey mouse, ostrich, owl, pig, quail rabbit, raccoon, shark, snake, squirrel tiger, wolf, zebra …

Động Vật / Animals || Học Từ Vựng Tiếng Anh Read More »

error: Content is protected !!