Skip to content

Số Bị Nhiễm Bệnh Lạ Tàu/COVID-19 (Coronavirus) Ở Mỹ và 50 Tiểu Bang

Mời các bạn vào xem coi bao nhiêu người đã bị nhiễm bệnh và chết ở Mỹ, có số liệu từng tiểu bang luôn.

Coming soon! Các cách làm giá... giá đậu, giá đỗ, giá đỗ xanh, giá đậu xanh

Số bên trái hết là số bị nhiễm đã được xác nhận, ở giữa là tên của tiểu bang và số bên cạnh là số đã chết. Thí vụ: 18,997 New Jersey (262) tức là 18997 người xét nghiệm bị nhiễm bệnh ở tiểu bang New Jersey và 262 người đã chết.

Thống kê này vừa mới lấy hồi 1 giờ 45 phút chiều hôm nay, Thứ Tư, 1 tây tháng 4 năm 2020.

Nói tóm lại, 5 tiểu bang bị nhiễm nặng đã xét nghiệm là New York, New Jersey, California, Michigan, Florida và 5 tiểu bang có số người chết nhiều nhất nước Mỹ là New York, New Jersey, Michigan, Louisiana, Washington,

Leave a Reply

error: Content is protected !!